PROBLEEMSTELLING

De probleemstelling die leidde tot de ontwikkeling van Regatta was de volgende:

HBO-instellingen staan voor de lastige taak telkens weer de juiste personen voor de juiste taken in te zetten. Daarbij is het streven om daarvan op elk moment precies genoeg in de juiste samenstelling in huis te hebben om zo de budgetten niet onnodig uit te putten en toch hoge kwaliteit te blijven leveren. Welke capaciteit de komende jaren nodig is, wordt enerzijds gestuurd door te verwachten studentenaantallen per studiefase in de diverse opleidingen en anderzijds door de samenstelling van de toekomstige onderwijsprogramma’s. De grote randvoorwaarde daarbij is het te verwachten onderwijsbudget per student. Daarvoor zijn meerjarenprognoses nodig die vroegtijdig een goed inzicht verschaffen welke discrepanties er dreigen te ontstaan tussen wat waarschijnlijk aan personeelscapaciteit nog in huis is en wat op grond van de diverse prognoses waarschijnlijk nodig is (bleef- en streefformatie). Zicht op een verwacht personeelsverloop hoort daarbij.

Het management staat dus voor de lastige taak om realistische meerjarenplannen te maken binnen het kader van de te verwachten studentenaantallen en budgetten en het daarbinnen positief sturen van de benodigde kwaliteit en kwantiteit van hun teams. Efficiëntere onderwijsprogramma’s en personeelsverdichting moeten in eerste instantie tijdig de eventuele krapte opvangen om ongelukken te voorkomen. Regatta moet een goed hulpinstrument worden die het management gaat helpen efficiëntere activiteitenprogramma’s op te zetten en efficiënter personeel in te zetten, en te signaleren wanneer het fout dreigt te gaan. Terugkijken, meekijken en vooruitkijken zijn andere kerntaken voor Regatta. Het zoeken van nog (deels) onbezette medewerkers of taken binnen de Avans-organisatie en naar specifieke deskundigheid ook. De onderlinge in- en uitleen tussen de organisatie-onderdelen wordt ook op termijn door Regatta gefaciliteerd.

Een andere wens is dat de hogeschool transparanter gaat functioneren en dat managers afgerekend kunnen worden op hun prestaties. Een balanced scorecard met parallelle en seriële vergelijking hoort daarbij en dus ook een goed meet- en stuurinstrument die de bedrijfsprocessen eerst meet, registreert en rapporteert. Regatta is zo’n instrument.

Hogeschoolbreed meten betekent eerst en vooral op eenvormige wijze gaan meten en registreren. Appels en peren kunnen immers slecht met elkaar worden vergeleken. Enige standaardisering van de werkwijzen binnen de organisatie-eenheden en in de hogere aggregatieniveau’s van het meet- en registratieproces hoort daarbij. Binnen gestandaardiseerde gegevenssets kan geaggregeerd worden naar hogere en centrale niveau’s. Ook een eenvoudigere consolidatie van de personeelskosten op Avans-niveau komen daarmee in beeld. Het kunnen afdalen en opklimmen in de diverse aggregatieniveau’s binnen afgeschermde domeinen kan afgepaste informatie brengen naar behoeftige echelons binnen de organisatiedelen. Een goede autorisatie, authenticatie- en beveiligingsprocedure moet deze toegang op maat gaan afgrenzen voor de diverse functierollen. Regatta in de huidige vorm is hiervoor een eerste aanzet.